Saltar categorías
Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Denominación: ACTUALIZACIÓN LEXISLATIVA EN SUBVENCIÓNS. MODALIDADE "ON LINE”


Destinatarios: Personal da administración local encargado da implantación, ordenación, xestión, xustificación e control das subvencións e axudas públicas. O curso pretende dar a coñecer a sistema xuridicoprocedimental da actividade de fomento entre os empregados públicos da administración local, nesta Provincia, tanto desde a perspectiva de xestionar a concesión e control activo das axudas (administracións concedentes), como desde a administratición que as recibe, polo tanto a fin de solicitalas e xustificalas, cos respectivos efectos financeiros.


Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 1 ao 21 de decembro de 2017

OBXECTIVOS: - Preténdese actualizar coñecementos relativos a actividade pública de fomento, pola súa importancia cuantitativa e cualitativa. Centrase o curso na actividade de fomento na administración local. 9 Núm. 230 - venres, 6 de outubro de 2017 BOP de Lugo - O curso enfócase desde a perspectiva do dereito dos gastos públicos, respecto dos que a actividade de fomento representa un bon anaco. - Trátase de estudar o emprego de fondos públicos para acadar desenvolver proxectos, actividades, cumprir obxectivos de utilidade pública, interese social ou ben a promoción dunha finalidade pública. - O enfoque, supera a mera exposición normativa da Lei 38/2003, xeral de subvencións e o seu regulamento, enmarcándose no escenario da estabilidade e sostenibilidade financeira, coa racionalización do sector público e con unha perspectiva de transparencia na xestión eficiente dos fondos públicos: buscase unha ordenación e integración normativa, no desenvolvemento do curso, con estudo da Lexeislación de subvencións e referencias a L.O. 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade Presupostaria e Sostenibilidad Financeira e tamén a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bon goberno. - A transparencia na xestión e un deses valores que se ven integrando recentemento no acervo administrativo da gobernanza pública, xunto coa programación das axudas públicos e mesmo o control e seguimento das axudas públicas e nomeadamente as subvencións; por iso resulta relevante coñecer e explicar as novidades da información e procedementos a remitir a Base Nacional de Datos de Subvencións. - En fin, a actividade de fomento e o seu estudo, querese abordar engrazando a acción de goberno no marco dun Estado Social, entendo que sempre existen seleccion de obxectivos, pero sometendo a discrecionalida a controles orientados cara a transparencia, a sostenibilidade financiera, a eficiencia na asignación de recusos e a súa integridade. - En todo caso o curso estructurase, en esencia, sobre os seguintes eixes: A actividade de fomento, o tratamento xurídico das subvencións e as axudas públicas; o sistema competencial e a normativa aplicable na esfera local. O réxime das axudas de Estado. Os suxeitos da relación subvencional e o seu obxecto (relacións incluidas e excluidas); a planificación estratéxica e o establecemento de subvencións; os procedmentos de concesión de subvencións; a xestión administrativa e orzamentaria das subvencións; revocación e reintegro; contabilización e sistemas de control. Infraccións e sancións; a transparencia e a información da Base de Datos Nacional de Subvenciuóns. O réxime xurídico dos premios e subvencións e cooperación internacional. 

 Destinatarios: Persoal administrativo (C1 y C2) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos.

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 22 de novembro ao 7 de decembro de 2017


OBXECTIVOS:


- Coñecer os aspectos xerais da Lei 39/2915 - Analizar o concpeto sector público, entendido como ámbito subxectivo de aplicación da Lei 39/2015.

- Definir o concepto de interesado e coñecer os seus dereitos nas súas relacións coas Administracións Públicas asi como as distintas situacións de exercicio dos mesmos.

- Analizar a identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo e os diferentes sistemas admitidos.

- Estudar a natureza e funcións do Rexistro Electrónico e do arquivo electrónico único de cada Administración.

- Estudar o acto administrativo e a súa caracterización en canto a validez e eficacia.

- Coñecer o procedemento administrativo, as fases que o compoñen.

- Analizar a iniciativa lexislativa e da potestade regulamentaria.

- Coñecer os aspectos xerais da Lei 40/2015

- Examinar os principios de actuación e funcionamento das Administracións Públicas

- Estudar os órganos administrativos e o seu réxime xurídico

- Analizar o concepto de competencia administrativa,

- Estudar os principios que inspiran tanto a potestade sancionadora como a responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas

- Coñecer en que consiste o funcionamento electrónico do sector público

- Describir e delimitar a estrutura e organización da Administración do Estado

- Definir o sector público institucional

- Analizar os principios xerais que rexen a actuación e as relacións entre as Administracións Públicas e entidades ou organismos vinculados ou dependentes, así como o deber de colaboración entre as Administracións Públicas. 


Destinatarios: Empregados públicos da Administración Local da provincia de Lugo que participe na elaboración dun expediente administrativo, responsables de expedientes e auxiliares administrativos, que queiran ampliar os seus coñecementos na materia e indagar sobre as consecuencias prácticas da Administración electrónica. Con coñecementos básicos de manexo de ordenadores e de navegación por internet.

Participantes: 50

Horas: 35

Datas celebración: Do 13 ao 30 de novembro de 2017

OBXECTIVOS:

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados.

 - Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións.

 - Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica.

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas.

- Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso a información que se require no novo ámbito normativo.


Destinatarios: Persoal técnico (A1, A2 y B) e administrativo (C1 y C2) da Administración Local da provincia de Lugo que desenvolva as súas funcións en Áreas de xestión e relación co cidadá.

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 7 ao 21 de novembro de 2017

OBXECTIVOS:

- Identificar a xénese da reforma en materia de protección de datos da Unión Europea.

- Analizar as principais novidades do RGPD.

- Estudar a diferente regulación do ámbito de aplicación material e territorial.

- Analizar os diferentes principios no ámbito de protección de datos

- Analizar as condicións xerais do consentimento para o tratamento de datos persoais.

- Condicións de aplicación do consentimento das menores

- Análise da figura e das obrigacións do responsable do tratamento e do representante.

- As notificacións de violación da seguridade dos datos á autoridade de control.

- Analizar o procedemento de elaboración e aprobación do código de conduta. - Estudar a autoridade de control, a súa natureza e composición.

Denominación: NOVIDADES NA APLICACIÓN DAS LEIS 39/2015 E 40/2015 PARA TÉCNICOS. MODALIDADE "ON LINE”

 Destinatarios: Persoal técnico (A2 y B) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos.

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 23 de outubro ao 6 de novembro de 2017

 OBXECTIVOS:

- Coñecer os aspectos xerais da Lei 39/2915

 - Analizar o concepto sector público, entendido como ámbito subxectivo de aplicación da Lei 39/2015.

 - Definir o concepto de interesado e coñecer os seus dereitos nas súas relacións coas Administracións Públicas así como as distintas situacións de exercicio dos mesmos.

- Analizar a identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo e os diferentes sistemas admitidos.

 - Estudar a natureza e funcións do Rexistro Electrónico e do arquivo electrónico único de cada Administración.

- Estudar o acto administrativo e a súa caracterización en canto a validez e eficacia.

 - Coñecer o procedemento administrativo, as fases que o compoñen.

- Analizar a iniciativa lexislativa e da potestade regulamentaria.

- Coñecer os aspectos xerais da Lei 40/2015

- Examinar os principios de actuación e funcionamento das Administracións Públicas

- Estudar os órganos administrativos e o seu réxime xurídico - Analizar o concepto de competencia administrativa.

- Estudar os principios que inspiran tanto a potestade sancionadora como a responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas

- Coñecer en que consiste o funcionamento electrónico do sector público

- Describir e delimitar a estrutura e organización da Administración do Estado

 -Definir o sector público institucional.

Analizar os principios xerais que rexen a actuación e as relacións entre as Administracións Públicas e entidades ou organismos vinculados ou dependentes, así como o deber de colaboración entre as Administracións Públicas.

Destinatarios: Persoal técnico e administrativos (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos.

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 13  de Febrero ao  3 de Marzo  de 2016

OBXECTIVOS:

A finalidade deste curso é a de dar a coñecer as principais novidades regulatorias da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e o seu impacto no ámbito local, no conxunto da reforma administrativa, para dotar aos asistentes das ferramentas precisas para resolver a transición do modelo de procedemento aplicable na normativa anterior.

PROGRAMA:

- Aproximación á Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

- Eixos da reforma para a implantación definitiva da administración electrónica.

- A unidade de procedemento administrativo electrónico e as especialidades na tramitación

- Outros aspectos da reforma: a transversalidade do factor electrónico.

 

Denominación: LEI 40/2015, DE RÉXIME XURÍDICO DO SECTOR PÚBLICO. MODALIDADE "ON LINE” - 2º EDICIÓN

Destinatarios: Empregrados públicos da Administración Local da provincia de Lugo

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 26 de enero ao 13 de febreiro de 2017

OBXECTIVOS:

A Lei 40/2015 responde na súa formulación á necesidade de establecer a regulación  do funcionamento interno de cada Administración e das relacións entre elas e abarca, por unha banda, a lexislación básica sobre réxime  xurídico administrativo, aplicable a todas as Administracións Públicas; e por outro, o réxime xurídico específico da Administración Xeral do Estado, onde se inclúe tanto a chamada Administración institucional, como

a Administración periférica do Estado.

PROGRAMA:

 1. Historia dunha reforma. Da lei 30/1992 ás Leis 39 e 40/2015

2. O réxime xurídico do sector público. Aspectos xerais.

         1.1. Principios de actuación.

1.2. Os órganos administrativos.

1.3. A potestade sancionadora.

1.4. A responsabilidade patrimonial.

1.5. A administración electrónica? Incidencia da nova Lei.

1.6. Réxime de convenios.

3. A organización e estrutura da administración xeral do Estado.

3.1 A administración central. Elementos organizativos: órganos e unidades administrativas. Competencias.

3.2. A administración territorial

4. O sector público institucional.

4.1. Clasificación.

4.2. Organismos públicos estatais.

4.3. Autoridades independentes.

4.4. Sociedades públicas.

4.5. Consorcios, fundacións e fondos sen personalidade xurídica.

5. Relacións Interadministrativas.

Destinatarios: Persoal técnico e administrativos (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 16  de Enero ao  3 de  febreiro de 2016

OBXECTIVOS:

A finalidade deste curso é a de dar a coñecer as principais novidades regulatorias da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e o seu impacto no ámbito local, no conxunto da reforma administrativa, para dotar aos asistentes das ferramentas precisas para resolver a transición do modelo de procedemento aplicable na normativa anterior.

PROGRAMA:

- Aproximación á Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

- Eixos da reforma para a implantación definitiva da administración electrónica.

- A unidade de procedemento administrativo electrónico e as especialidades na tramitación

- Outros aspectos da reforma: a transversalidade do factor electrónico.

 

Destinatarios: Persoal técnico e administrativos (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos

Participantes: 50

Horas: 30

Datas celebración: Do 28 de novembro ao 16 de decembro de 2016

OBXECTIVOS:

A finalidade deste curso é a de dar a coñecer as principais novidades regulatorias da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e o seu impacto no ámbito local, no conxunto da reforma administrativa, para dotar aos asistentes das ferramentas precisas para resolver a transición do modelo de procedemento aplicable na normativa anterior.

PROGRAMA:

- Aproximación á Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

- Eixos da reforma para a implantación definitiva da administración electrónica.

- A unidade de procedemento administrativo electrónico e as especialidades na tramitación

- Outros aspectos da reforma: a transversalidade do factor electrónico.

 

Destinatarios: Empregrados públicos da Administración Local da provincia de Lugo
Participantes: 50
Horas: 30
Datas celebración: Do 14 de novembro ao 2 de decembro de 2016
OBXECTIVOS:
A Lei 40/2015 responde na súa formulación á necesidade de establecer a regulación do funcionamento interno de cada Administración e das relacións entre elas e abarca, por unha banda, a lexislación básica sobre réxime xurídico administrativo, aplicable a todas as Administracións Públicas; e por outro, o réxime xurídico específico da Administración Xeral do Estado, onde se inclúe tanto a chamada Administración institucional, como
a Administración periférica do Estado.
PROGRAMA:
1. Historia dunha reforma. Da lei 30/1992 ás Leis 39 e 40/2015
2. O réxime xurídico do sector público. Aspectos xerais.
1.1. Principios de actuación.
1.2. Os órganos administrativos.
1.3. A potestade sancionadora.
1.4. A responsabilidade patrimonial.
1.5. A administración electrónica? Incidencia da nova Lei.
1.6. Réxime de convenios.
3. A organización e estrutura da administración xeral do Estado.
3.1 A administración central. Elementos organizativos: órganos e unidades administrativas. Competencias.
3.2. A administración territorial
4. O sector público institucional.
4.1. Clasificación.
4.2. Organismos públicos estatais.
4.3. Autoridades independentes.
4.4. Sociedades públicas.
4.5. Consorcios, fundacións e fondos sen personalidade xurídica.
5. Relacións Interadministrativas.
Destinatarios: Persoal técnico e administrativo da Administración Local da provincia de Lugo que desempeñen as súas funcións na área económica-contable
Participantes: 50
Horas: 30
Datas celebración: Do 7 ao 30 de novembro de 2016
OBXECTIVOS:
Dentro das medidas estruturais do Plan de erradicación da morosidade do sector público a Lei 25/2013, do 27 de decembro, que ten como finalidade impulsar o uso da factura electrónica e crear o rexistro contable de facturas. 2 Núm. 240 - Miércoles, 19 de Octubre de 2016 B.O.P de Lugo obxecto desta acción formativa a análise desta norma, qué obxectivos e medidas adopta, e a creación do Rexistro Público contable: que finalidade se persegue coa súa creación, cal é o seu funcionamento e a que entidades afecta, entre outras materias.
Darase unha visión das implicacións do uso de factura electrónica tanto para empresas e provedores como para as entidades locais, e ensinarase como manexar as ferramentas que a Administración Xeral do Estado pon a disposición das Administracións Públicas e os seus provedores.
PROGRAMA:
- O Plan da morosidade no sector público:
- A Lei de Impulso da factura electrónica (Lei 25/2013)
- Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (Orde HAP/1074/2014). Rexistro contable de facturas (Orde HAP/492/2014)
- Factura electrónica: formato e estrutura.
- Factura electrónica: implicacións para provedores
- Factura: crea a túa factura electrónica.
- Factura electrónica: implicacións para a administración pública
- FACE: adhesión e funcionamento.
- Ferramentas útiles para a factura electrónica.
- Medidas extraordinarias de liquidez para Entidades Locais con problemas financeiros
Destinatarios: Persoal técnico e administrativo da Administración Local da provincia de Lugo, cuxas funcións
estean relacionadas coa xestión orzamentaria, a contratación e a adxudicación das subvencións.
Participantes: 50
Horas: 40
Datas celebración: Do 7 ao 25 de novembro de 2016
OBXECTIVOS:
A finalidade deste curso é a de dar a coñecer as peculiaridades da Lei de Transparencia e os seus principios de
aplicación no ámbito local, especificamente adaptadas ao ámbito normativo autonómico e ás peculiaridades das
entidades locais da provincia de Lugo.
PROGRAMA:
- A publicidade activa
- Dereito e procedemento de acceso á información pública.
- O bo goberno local na Lei de Transparencia e a súa aplicación aos membros da corporación
- Definición da estratexia local para a implantación da transparencia: retos e oportunidades

Destinatarios: Persoal da administración local da provincia de Lugo con trato directo coa cidadanía. 

Participantes: 50

Horas: 30 

Datas realización: Do 17 de xuño ao 12 de xullo de 2024 

OBXECTIVOS: 

- Dar ferramentas e estratexias ao persoal da administración local que teñen entre as súas función atender á cidadanía para mellorar a comunicación.

- Concienciar e sensibilizar á vez que capacitar ao persoal da administración local para mellorar a relación entre as administracións locais e os administrados, garantindo a accesibilidade á información con independencia da diversidade de cada unha das persoas. 

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que teñan ao seu cargo funcións relacionadas coa materia obxecto da actividade formativa, en especial, a preparación de pregos técnicos.

Participantes: 50

Horas: 30 

Datas realización: Do 10 de xuño ao 5 de xullo de 2024 

OBXECTIVOS: 

- Instruír aos alumnos nos aspectos clave para a redacción de pregos técnicos e documentación preparatoria das licitacións que a convocar nos seus respectivos ámbitos de actuación para contratar obras, bens e servizos. 

- Esta formación teórico-práctica esta destinada ao persoal técnico de Deputación e concellos para afondar nos aspectos relevantes e conceptos clave da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, que teñen un carácter marcadamente técnico e cuxa configuración forma parte das funcións atribuídas ás unidades técnicas. 

- O curso remata cun caso práctico na que se analizarán un prego técnico real que aplicando os coñecementos adquiridos, deberán detectar os fallos, erros e imprecisións que contén.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. 

Participantes: 50

 Horas: 30 

Datas realización: Do 17 de xuño ao 5 de xullo de 2024 

OBXECTIVOS: 

Xeral:

- Capacitar ao alumnado na transformación positiva dos conflitos no traballo. 

Específicos: 

- Desenvolver unha nova comprensión do conflito. 

- Identificar os tipos de conflitos, as súas causas e os seus elementos. 

- Coñecer o ciclo do conflito.

- Recoñecer os estilos de afrontamento do conflito. 

- Reflexionar sobre a importancia dunha boa comunicación. 

- Desenvolver habilidades comunicativas. 

- Distinguir os diferentes métodos alternos na resolución de conflitos. 

- Determinar os diferentes estilos de negociación

Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) e agrupacións profesionais da administración local da provincia de Lugo 

Participantes: 50 

Horas: 35 

Datas realización: Do 10 de xuño ao 5 de xullo de 2024 

OBXECTIVOS

- Coñecer a regulación en materia de contratación administrativa recollidas na Lei 9/2017. Analizar a súa incidencia e aplicación na Administración Local. 

- Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos de contratación das entidades locais e a utilización de medios electrónicos para a tramitación dos procedentes contractuais

Destinatarios: Axentes sociais do territorio: empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que promovan iniciativas locais de interese comprometidos ca mellora do territorio. 

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 16 de outubro ao 3 de novembro de 2023 

OBXECTIVOS:

 - Crear territorios rurais intelixentes. 

- Romper o desequilibrio territorial. 

- Entender a despoboación.

 - Formar a persoas que promovan, xestionen e desenvolvan o cambio nos territorios rurais. 

- Expoñer boas prácticas en desenvolvemento de distintos territorios. 

- Promover un cambio de conciencia social. 

- Promover iniciativas sostibles rurais innovadoras que asenten poboción no rural. 

- Facilitar ferramentas eficaces para combatir o desequilibrio territorial. 

Destinatarios: 

Persoal da administración local da provincia de Lugo con trato directo coa cidadanía.

Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 16 de outubro ao 3 de novembro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Dar ferramentas e estratexias ao persoal da administración local que teñen entre as súas función atender á cidadanía para mellorar a comunicación. 

- Concienciar e sensibilizar á vez que capacitar ao persoal da administración local para mellorar a relación entre as administracións locais e os administrados, garantindo a accesibilidade á información con independencia da diversidade de cada unha das persoas.

Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo, que interveña na tramitación de expedientes administrativos.

Participantes: 50 

Horas: 40 

Datas realización: Do 16 ao 31 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Dar a coñecer e incidir nos aspectos xerais da norma e a súa posición no ordenamento administrativo.

 - Definir e contextualizar os principais elementos, conceptos e suxeitos actores do procedemento que debe observar a administración. 

- Determinar os distintos dereitos e obrigas de todos os suxeitos implicados no procedemento. 

 - Incidir nos aspectos máis novos da administración electrónica: sinatura, expediente, rexistro, arquivos electrónicos

 - Insistir no concepto e en todos os elementos que compoñen o acto administrativo, como núcleo fundamental da relación Administración-administrados.

 - Analizar as fases do procedemento administrativo, no dobre sentido de garantía do administrado e de garantía da Administración para mellor manifestar a súa vontade.

 - Destacar os medios que teñen os administrados para actuar fronte á administración.

 - Destacar outros aspectos xurídicos, administrativos e organizativos que se deducen da normativa estudada.

 - Tratar de conseguir dos/as alumnos/as que realicen este curso, unha motivación ou inquietude por estes asuntos que durante moito tempo, seguirán sendo transcendentais no funcionamento xurídico-administrativo da nosa sociedade.

Destinatarios: Persoal da administración local da provincia de Lugo cuxas funcións estén relacionadas cos contidos do curso.

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 16 de outubro ao 3 de novembro de 2023 

OBXECTIVOS: 

Preténdese con este curso explicar: 

- A expropiación forzosa de terreos, bens e dereitos, tanto polo sistema ordinario como polo urxente.

 - A expropiación forzosa de terreos, bens e dereitos polo sistema de taxación conxunta. 

- A supervisión de proxectos segundo o artigo 235 da Lei de Contratos.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo con competencias en vixiancia do uso e defensa das estradas. 

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 9 ao 27 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS:

- Profundar no coñecemento do Regulamento Xeral de Estradas de Galicia e dar a coñecer as recentes modificacións aprobadas

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que presten ou poidan prestar os seus servizos en modalidade de teletraballo. 

Participantes: 50

 Horas: 30

Datas realización: Do 9 ao 26 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer a normativa relacionada co teletraballo. 

- Dotar ao persoal da administración local dos coñecementos e habilidades necesarias para poder teletraballar. 

- Adquirir una competencia básica naquelas ferramentas que nos posibilitan traballar a distancia.

 - Coñecer como se aplica a ciberseguridade no teletraballo.

 - Identificar como afecta a protección de datos en escenarios de teletraballo. - Aplicar boas prácticas relacionadas coa seguridade da información no traballo a distancia.

Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) e agrupacións profesionais da administración local da provincia de Lugo.

Participantes: 50 

Horas: 35 

Datas realización: Do 9 ao 26 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS:

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados.

 - Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións.

 - Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica.  

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas.

 - Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso á información que se require no novo ámbito normativo.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo cuxos postos de traballo estean relacionados co contido do curso, tendo preferencia os postos de secretaría, intervención, servizos xurídicos, contratación, urbanismo, recursos humanos e recadación.

Participantes: 50 

 Horas: 40 

Datas realización: Do 2 ao 25 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Achegar ós/ás empregados/as públicos/as da administración pública local o cumprimento normativo ou PUBLIC COMPLIANCE, técnica innovadora para previr e loitar contra a corrupción. - Presentar os diferentes modelos de prevención da corrupción. 

- Estudar os delitos contra a administración pública, coas reformas actuais do código penal, analizando a doutrina e xurisprudencia recente con casos prácticos.

 - Trasladar o importante papel do Consello de Contas de Galicia na implantación de sistemas de control e xestión de riscos na administración pública

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo

 Participantes: 35 

Horas: 40 

Datas realización: Do 25 de setembro ao 13 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS:

 - Analizar o réxime xurídico das entidades locais. O entramado institucional, o seu sector público. 

- Estudar o concepto de medio propio e ente instrumental así coma o réxime de encargos. 

- Fórmulas colaborativas das prestacións dos servizos públicos. En especial os convenios de colaboración e a súa utilización, con especial fincapé na súa aplicación na xestións dos Fondos Next Generation

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que desempeñen funcións relacionadas coa materia obxecto desta actividade formativa.

Participantes: 50 

Horas: 40

Datas realización: Do 25 de setembro ao 13 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Proporcionar ao alumnado unha visión práctica da xestión e xustificación das subvencións

Destinatarios: Persoal administrativo da administración local da provincia de Lugo cuxas funcións estén relacionadas cos contidos do curso. 

Participantes: 50

 Horas: 30 

Datas realización: Do 25 de setembro ao 13 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Identificar e recoñecer a normativa na que se basean os dereitos retributivos das persoas empregadas dunha administración pública -persoal laboral e funcionariado. As Leis de Orzamentos, os convenios colectivos e os contratos individuais de traballo. 

- Comprender os distintos conceptos retributivos aos que teñen dereito as persoas empregadas dunha administración pública. Clases de conceptos salariais e indemnizatorios. 

- Recoñecer as distintas deducións que se practican sobre a nómina-cotización á Seguridade Social, IRPF e outras deducións-. 

- Calcular e confeccionar unha nómina básica segundo atendendo á estrutura do recibo de salarios. 

- Calcular e confeccionar nóminas segundo algunha das incidencias que se poden dar. Mes inicial, incapacidade temporal, cesamento e liquidación, etc.

 - Calcular as deducións por cotización á Seguridade Social nas distintas continxencias cubertas polas que se fai achega (continxencias comúns, desemprego, formación, continxencias profesionais a cargo da empresa e mecanismo de equidade interxeracional). O Sistema de liquidación directa. SILTRA. 

- Calcular a porcentaxe de retención de IRPF a aplicar e levar a cabo o cálculo da retención mensual. 

- Recoñecer outras posibles deducións a contemplar na nómina -os embargos sobre a nómina-. Recoñecer a normativa de aplicación.

 - Recoñecer os custos do cadro de persoal para unha entidade. 

- Recoñecer as obrigas das entidades en materia de contratación e Seguridade Social en materia de afiliación, alta, cotización e baixa.

 - Realizar os trámites básicos en materia de Seguridade Social -afiliación, alta, baixa e variación de datos-.

 - Identificar e calcular algunhas das prestacións básicas do sistema público de Seguridade Social - especialmente a incapacidade temporal, a prestación por nacemento e coidado de menor e o desemprego- e vincular a súa contía e percepción coa nómina. 

- Recoñecer outras prestacións de Seguridade Social e entender a súa vinculación coa retribución que se percibe por parte das persoas empregadas dunha administración pública.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. 

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 16 de outubro ao 3 de novembro de 2023 

OBXECTIVOS: 

Xeral:

Capacitar ao alumnado na transformación positiva dos conflitos no traballo. 

Específicos: 

- Desenvolver unha nova comprensión do conflito.

 - Identificar os tipos de conflitos, as súas causas e os seus elementos. 

- Coñecer o ciclo do conflito. 

- Recoñecer os estilos de afrontamento do conflito. 

- Reflexionar sobre a importancia dunha boa comunicación. 

- Desenvolver habilidades comunicativas. 

- Distinguir os diferentes métodos alternos na resolución de conflitos.

 - Determinar os diferentes estilos de negociación

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que teñan ao seu cargo funcións relacionadas coa materia obxecto da actividade formativa, en especial, a preparación de pregos técnicos.

Participantes: 50

Horas: 30 

Datas realización: Do 18 de setembro ao 3 de outubro de 2023

OBXECTIVOS:

 - Instruír aos alumnos nos aspectos clave para a redacción de pregos técnicos e documentación preparatoria das licitacións que a convocar nos seus respectivos ámbitos de actuación para contratar obras, bens e servizos. 

 - Esta formación teórico-práctica esta destinada ao persoal técnico de Deputación e concellos para afondar nos aspectos relevantes e conceptos clave da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, que teñen un carácter marcadamente técnico e cuxa configuración forma parte das funcións atribuídas ás unidades técnicas.

 - O curso remata cun caso práctico na que se analizarán un prego técnico real que aplicando os coñecementos adquiridos, deberán detectar os fallos, erros e imprecisións que contén

Participantes: 50 

Horas: 35 

Datas realización: Do 18 de setembro ao 3 de outubro de 2023 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer a regulación en materia de contratación administrativa recollidas na Lei 9/2017. Analizar a súa incidencia e aplicación na Administración Local. 

- Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos de contratación das entidades locais e a utilización de medios electrónicos para a tramitación dos procedentes contractuais 

Destinatarios: Empregados públicos da administración local da provincia de Lugo que desempeñen funcións relacionadas coa materia obxecto desta actividade formativa.

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 14 de novembro ao 14 de decembro de 2022

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 17 de outubro ao 4 de novembro de 2022 

OBXECTIVOS: 

Xeral:

Capacitar ao alumnado na transformación positiva dos conflitos no traballo. 

Específicos: 

- Desenvolver unha nova comprensión do conflito.

- Identificar os tipos de conflitos, as súas causas e os seus elementos.

 - Coñecer o ciclo do conflito. 

- Recoñecer os estilos de afrontamiento do conflito. 

- Reflexionar sobre a importancia dunha boa comunicación. 

- Desenvolver habilidades comunicativas.

 - Distinguir os diferentes métodos alternos na resolución de conflitos.

 - Determinar os diferentes estilos de negociación

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que que desempeñen labores en áreas relacionadas co obxecto da actividade formativa 

Participantes: 50

Horas: 30 

Datas realización: Do 17 de outubro ao 4 de novembro de 2022 

OBXECTIVOS: Coñecer desde un punto de vista práctico as esixencias da normativa en materia de protección de datos e as obrigas para cumprir coa mesma, especialmente en determinados ámbitos concretos das entidades locais e a súa relación-conflito co dereito a información e transparencia 

Horas: 30 

Datas realización: Do 19 de setembro ao 7 de outubro de 2022 

OBXECTIVOS:

 - Instruír aos alumnos nos aspectos clave para a redacción de pregos das licitacións que teñan que convocar nos seus respectivos ámbitos de actuación para contratar obras, bens e servizos.

 - Afondar nos aspectos relevantes da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público, cuxa comprensión e utilización precisa contribúen decisivamente en redactar os pregos e que faciliten o resultado esperado.

 Datas realización: Do 15 de setembro ao 7 de outubro de 2022 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados.

 - Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións.

 - Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica. 

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas.

 - Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso a información que se require no novo ámbito normativo.

Benvidos ao Curso de Fundamentos e construción e mantemento de estradas. Modalidade en liña.

Os formadores do curso somos:

- Marta Herbón Meilán

- Laura Santalla Castro

- José Fernández Parajes

- Darío Ferreiro Otero

- Héctor Diéguez Aranda

As datas previstas para a realización do mesmo serán entre os días 5 de setembro de 2022 e o 15 de novembro de 2022.


O obxectivo do curso é que o alumno acade os coñecementos teóricos e prácticos sobre a estrada e os seus elementos funionais, dende a súa xénese, construcción e ciclo de vida, para un mellor deserrolo das funcións propias dos alumnos nas tarefas que sobrea a vía sexan realizadas.


Estrutura do curso

Consta de 25 unidades didácticas das a continuación preséntanse, con indicación da data na que será posto á vosa disposición cada unha delas.


UD TÍTULO Data
1 A estrada e os seus elementos 05/09/2022
2 Aritmética e xeometría elementais 08/09/2022
3 Lei e Regulamento de Estradas en Galicia 11/09/2022
4 Accesos ás estradas en Galicia 14/09/2022
5 Xeometría das estradas 17/09/2022
6 Escalas, acoutado e interpretación de planos.Medicións 20/09/2022
7 Materiais en contrucción de estradas 1. Capas granulares 23/09/2022
8 Materiais en contrucción de estradas 2. Conglomerantes. Aglomerantes. Formigón 26/09/2022
9 Movemento de terras 29/09/2022
10 Maquinaria de movemento de terras 02/10/2022
11 Elementos de transporte  04/10/2022
12 Drenaxe lonxitudinal e transversal. Obras de fábrica 07/10/2022
13 Muros. Elementos. Tipoloxía e aplicacións. 10/10/2022
14 Mesturas bituminosas 12/10/2022
15 Tratamentos superficiais 15/10/2022
16 Equipos de estendido e  compactación de mesturas  bituminosas e regas  asfálticas 18/10/2022
17 Vialidade invernal. Maquinaria. Fundentes. Tratamentos 21/10/2022
18 Podas. Limpeza de cunetas. Reparación de obras de fábrica 24/10/2022
19 Outros traballos de mantemento ordinario. Blandóns. Bacheo 27/10/2022
20 Sinalización vertical 30/10/2022
21 Sinalización horizontal 01/11/2022
22 Balizamento e sistemas de contención 04/11/2022
23 Sinalización de obra: fixa e móbil 07/11/2022
24 Control de calidade en traballos de estradas. Xestión de residuos 10/11/2022
25 Prevención de riscos laborais en traballos de estradas 13/11/2022


Tratade, na medida do posible, adaptar a lectura das unidades didácticas ás datas indicadas. Non deixedes para o final todo o traballo, que despois veñen as presas.


Procedemento de avaliación

Á finalización de cada unidade didáctica deberase responder a un cuestionario tipo test de 10 preguntas, con 3 respostas posibles para cada pregunta e unha soa resposta correcta. 

Cada pregunta respostada correctamente puntuará con 1, debendo acadarse en cada un dos cuestionarios de cada unidade didáctica a puntuación de 5 puntos sobre 10 para acadar o APTO na acción formativa. Poden realizarse varios intentos para cada cuestionario.

Os cuestionarios serán colgados ao día seguinte da unidade didáctica, tendo que estar todos cubertos á finalización do curso.

A realización de todos os cuestionarios (25) é OBRIGATORIA para a consideración de APTO na accion formativa.

Aconséllase non deixar tdos os cuestionarios para o final do curso, sendo o máis sensato abordalos trala finalización da lectura de cada unidade didáctica

A extensión dos contidos das unidades didácticas e dos cuestionarios está adaptado á carga lectiva prevista do curso.

Calquera dúbida que poida xurdir, podedes poñervos en contacto con nos a través das ferramentas da plataforma, no teléfono 982.26.59.45, ou nos enderezos electrónicos:

- marta.herbon@deputacionlugo.org

- laura.santalla@deputacionlugo.org

- j.fernandez@deputacionlugo.org

- d.ferreiro@deputacionlugo.com

- h.dieguez@deputacionlugo.org


Na portada de cada unidade didáctica amósase o formador responsable da mesma.


Esperamos que o curso vaia a ser do voso proveito e agrado, agradecendo de antemán que confiedes no Servizo de Formación da Deputación de Lugo para a vosa formación profesional.


Destinatarios: Personal administrativo (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo, que interveña na tramitación de expedientes administrativos.

 Participantes: 50

 Horas: 40

 Datas realización: Do 27 de xuño ao 20 de xullo de 2022 

OBXECTIVOS:

- Dar a coñecer e incidir nos aspectos xerais de ámbalas duas normas e a súa posición no ordenamento administrativo.

 - Definir e contextualizar os principais elementos, conceptos e suxeitos actores do procedemento que debe observar a administración.

 - Determinar os distintos dereitos e obrigas de todos os suxeitos implicados no procedemento. 

- Incidir nos aspectos máis novos da administración electrónica: sinatura, expediente, rexistro, arquivos electrónicos

 - Insistir no concepto e en todos os elementos que compoñen o acto administrativo, como núcleo fundamental da relación Administración-administrados. 

- Analizar as fases do procedemento administrativo, no dobre sentido de garantía do administrado e de garantía da Administración para mellor manifestar a súa vontade. 

- Destacar os medios que teñen os administrados para actuar fronte á administración.  

 - Contextualizar os principios de actuación das Administracións Públicas, así como o funcionamento dos seus órganos, con referencia especial ao principio de competencia.

- Destacar os principios da potestade sancionadora propia da Administración.

- Facer unha breve descrición da organización político administrativa. 

- Sinalar a responsabilidade, sobre todo no ámbito patrimonial, da Administración pública.

 - Analizar a iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria propia das Administracións.

 - Analizar o concepto de sector Público e a súa variedade de personificación. 

- Destacar outros aspectos xurídicos, administrativos e organizativos que se deducen da normativa estudada. 

- Tratar de conseguir dos/as alumnos/as que realicen este curso, unha motivación ou inquietude por estes asuntos que durante moito tempo, seguirán sendo transcendentais no funcionamento xurídico-administrativo da nosa sociedade.

Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) e agrupacións profesionais da administración local da provincia de Lugo. 

Participantes: 50

 Horas: 35

 Datas realización: Do 6 ao 23 de xuño de 2022 

OBXECTIVOS:

 - Coñecer a regulación en materia de contratación administrativa recollidas na Lei 9/2017. Analizar a súa incidencia e aplicación na Administración Local.

 - Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos de contratación das entidades locais e a utilización de medios electrónicos para a tramitación dos procedentes contractuais

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo

Participantes: 35

Horas: 40 

Datas realización: Do 6 ao 24 de xuño de 2022 

OBXECTIVOS:

- Analizar o réxime xurídico das entidades locais. O entramado institucional, o seu sector público. 

- Estudar o concepto de medio propio e ente instrumental así coma o réxime de encargos.

- Fórmulas colaborativas das prestacións dos servizos públicos. 


Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. Participantes: 50 

Horas: 30 

Data realización: Do 25 de outubro ao 11 de novembro 2021

Obxetivos: Obxectivo Xeral: Capacitar ao alumno/a para a Prevención de Riscos Laborais fronte a COVID-19.

Obxectivos Específicos: 

- Coñecer que é a COVID-19, cales son as vías de transmisión, a súa sintomatoloxía e os factores de risco.

 - Determinar as principais medidas de protección e prevención de riscos laborais fronte a COVID-19. 

- Aplicar as medidas de actuación ante a aparición de síntomas da enfermidade e coñecer os seus efectos secundarios. 

- Analizar os diferentes tipos de vacinación fronte a enfermidade. 

- Distinguir as probas de diagnóstico dispoñibles na actualidade. 

- Coñecer o certificado COVID e a súa expedición e verificación dixital.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local que desempeñen labores en áreas relacionadas co obxecto da actividade formativa

Participantes: 50

Horas: 30 

Datas realización: Do 18 de outubro ao 5 de novembro de 2021 

Obxectivos: Coñecer os aspectos de maior relevancia da transparencia e a protección de datos desde unha perspectiva local: marco xurídico, xurisprudencia e criterios dos órganos de control así como posibles conflictos entre o dereito á transparencia e o dereito á protección de datos persoais; e resolver posible dúbidas e cuestións controvertidas.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. que desenvolvan funcións relacionadas coa xestión dos Recursos Humanos.

Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 13 ao 29 de outubro de 2021

Obxectivos xeral : Achegar os coñecementos teórico-prácticos para poder identificar os elementos esenciais na xestión e valoración de postos de traballo para a elaboración e aprobación dunha RPT nunha Entidade Local. 

Obxectivos específicos: 

- Mellorar o coñecemento práctico sobre o contido básico do sistema de emprego público local e o seu sistema retributivo.

 - Diferenciar os conceptos legais básicos en materia de Función Pública Local (a praza, o posto, o cadro de persoal, a relación de postos de traballo, etc.) 

- Coñecer as utilidades do proceso de análise, descrición e clasificación dos postos de traballo. 

- Analizar o contido xurídico, técnico e metodolóxico dunha eficaz valoración de Postos de Traballo. 

- Estudar o procedemento de elaboración e mantemento da relación de postos de traballo dunha entidade local

Destinatarios: Secretarios/as Interventores/as, Técnicos/as e personal administrativo en postos de servizos económicos da administración local da provincia de Lugo.

Participantes: 50 

Horas: 30

Obxetivos: Obter unha visión práctica dos aspectos do control interno, fundamentalmente da fiscalización previa limitada en materia de contratación, persoal e subvencións, así como do control permanente planificable e non planificable.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local da provincia de Lugo que desempeñen labores en áreas relacionadas co obxecto da actividade formativa.

 Participantes: 50

 Horas: 35 

Datas realización: Do 25 de outubro ao 11 de novembro 2021 

Objectivos:

- Adquirir coñecementos teóricos e prácticos dos procedementos de organización dos traballos mediante a súa programación metódica, dotando ó/á alumno/a das ferramentas necesarias para a programación, desenvolvemento e supervisión dos mesmos. 

- Coñecer ds tarefas elementais en conservación e explotación de estradas. 

Destinatarios: Personal administrativo (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo, que interveña na tramitación de expedientes administrativos.

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 22 de setembro ao 8 de outubro de 2021 

Obxetivos: 

- Dar a coñecer e incidir nos aspectos xerais de ámbalas duas normas e a súa posición no ordenamento administrativo. 

- Definir e contextualizar os principais elementos, conceptos e suxeitos actores do procedemento que debe observar a administración. 

- Determinar os distintos dereitos e obrigas de todos os suxeitos implicados no procedemento.

 - Incidir nos aspectos máis novos da administración electrónica: sinatura, expediente, rexistro, arquivos electrónicos, etc. 

- Insistir no concepto e en todos os elementos que compoñen o acto administrativo, como núcleo fundamental da relación Administración-administrados. 

- Analizar as fases do procedemento administrativo, no dobre sentido de garantía do administrado e de garantía da Administración para mellor manifestar a súa vontade. - Destacar os medios que teñen os administrados para actuar fronte á administración.

 - Contextualizar os principios de actuación das Administracións Públicas, así como o funcionamento dos seus órganos, con referencia especial ao principio de competencia

- Destacar os principios da potestade sancionadora propia da Administración.

 - Facer unha breve descrición da organización político administrativa. 

- Sinalar a responsabilidade, sobre todo no ámbito patrimonial, da Administración pública.

 - Analizar a iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria propia das Administracións. 

- Analizar o concepto de sector Público e a súa variedade de personificación. 

- Destacar outros aspectos xurídicos, administrativos e organizativos que se deducen da normativa estudada. 

- Tratar de conseguir dos/as alumnos/as que realicen este curso, unha motivación ou inquietude por estes asuntos que durante moito tempo, seguirán sendo transcendentais no funcionamento xurídico-administrativo da nosa sociedade

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que traballen ou vaian traballar coa contratación pública. 

Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 22 de setembro ao 8 de outubro de 2021

Obxetivos:

 - Dar a coñecer o funcionamento da Plataforma de Contratos do Sector Público, para dar cumprimento á normativa vixente, en relación á presentación electrónica de ofertas, e a planificación e celebración de sesións de apertura e valoración de ofertas. 

- Trátase de facer un curso práctico, buscando que os/as alumnos/as traballen directamente na plataforma para facer exemplos de expedientes (Plataforma de probas da Plataforma de Contratos do Estado).

Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) e agrupacións profesionais da administración local da provincia de Lugo. 

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 22 de setembro ao 8 de outubro de 2021 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer a regulación en materia de contratación administrativa recollidas na Lei 9/2017. Analizar a súa incidencia e aplicación na Administración Local. 

- Coñecer de forma teórica e práctica os procedementos de contratación das entidades locais e a utilización de medios electrónicos para a tramitación dos procedentes contractuais

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo que participen na elaboración dun expediente administrativo; responsables de expedientes e auxiliares administrativos/as, que queiran ampliar os seus coñecementos na materia e indagar sobre as consecuencias prácticas da Administración electrónica, con coñecementos básicos de manexo de ordenadores e de navegación por internet. 

Participantes: 50

Horas: 35 

Datas realización: Do 22 de setembro ao 13 de outubro de 2021 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados. 

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións.

 - Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica. 

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas. 

- Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso a información que se require no novo ámbito normativo. 

Destinatarios: Persoal técnico e administrativo da administración local da provincia de Lugo 

Participantes: 35

Horas: 40 

Datas celebración: Do 18 de maio ao 11 de xuño de 2021 

OBXECTIVOS: 

- Analizar o réxime xurídico das entidades locais. O seu entramado institucional, o seu sector público. 

- Estudar o concepto de medio propio e ente instrumental así coma o réxime de encargos. 

- Fórmulas colaborativas das prestacións dos servizos públicos. 


Destinatarios: Persoal técnico e administrativo (C1) da administración local da provincia de Lugo que desempeñen as súas funcións nas áreas de servizos sociais e igualdade.

Participantes: 50

Horas: 20 

Datas realización: Do 2 ao 13 de novembro de 2020 

OBXECTIVOS:

      - Centrar o Plan de Igualdade nas entidades locais de Igualdade nas entidades locais

     - Como investigar, diagnosticar, planificar e desenvolver un Plan de Igualdade nas entidades               locais

     - Como establecer medidas e indicadores despois do diagnóstico inicial.

     - Planificar as fases de execución, seguimento e avaliación do Plan.

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo interesados/as nunha linguaxe inclusiva, moderna e non sexista

Participantes: 50

Horas: 20 

Datas realización: Do 2 ao 13 de novembro de 2020

OBXECTIVOS:

A. Dar resposta a unha das demandas da sociedade actual: a necesidade de apostar por unha linguaxe correcta e igualitaria.

B. Dar a coñecer ao alumnado:

    1) A necesidade de erradicar a discriminación sexual na linguaxe 

    2) A importancia de incorporar a linguaxe inclusiva a cualquera comunicación corporativa ou institucional

    3) Os colectivos máis invisibilizados polo discurso tradicional 

    4) Qué debe caracterizar á linguaxe inclusiva a fin de avanzar hacia un uso non discriminatorio da linguaxe. 

Destinatarios: Habilitados nacionais, técnicos de administración xeral e técnicos de xestión dos servizos económico-administrativos que desenvolvan tarefas en servizos económicos de intervención

Participantes: 50 

Horas: 20

Datas realización: Do 26 de outubro ao 13 de novembro de 2020

OBXECTIVOS

- Analizar os distintos supostos de recoñecemento extraxudicial de créditos: principio de enriquecemento inxusto, revisión de oficio e acordos contrarios a reparo de fiscalización, en exercicio de función interentora. 

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local da provincia de Lugo Participantes: 50

 Horas: 20

 Datas realización: Do 26 de outubro ao 13 de novembro de 2020 

OBXECTIVOS: 

Obxectivo Xeral: Capacitar ao alumno/a para a Prevención de Riscos Laborais fronte ao COVID-19.

 Obxectivos Específicos:

 - Coñecer que é o COVID-19, cales son as vías de transmisión, a súa sintomatoloxía e os factores de risco. 

- Determinar as principais medidas de protección e prevención de riscos laborais fronte ao COVID-19. 

- Aplicar as medidas de actuación ante a aparición de síntomas da enfermidade.

Destinatarios: Personal administrativo (C1 e C2) da Administración Local da provincia de Lugo, que interveña na tramitación de expedientes administrativos

Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 7 ao 27 de outubro de 2020

 OBXECTIVOS:

 - A análise do patrimonio da administración local como instrumento básico para a adecuada xestión económico-financeira da mesma.

 - Ofrecer una visión global do réxime xurídico aplicable ao patrimonio da administración local para, a través do mesmo, conseguir una xestión máis eficiente dos bens e dereitos dos que é titular a propia administración acorde coas súas necesidades. 

- Establecer a prelación do réxime xurídico aplicable ao patrimonio das administracións públicas, con especial referencia ás entidades locais.

 - Estruturar a lexislación de aplicación con respectos ao conxunto de bens e dereitos que conforman o patrimonio titularidade administrativa. 

- Analizar a afectación e a desafectación como vehículo formal que determina o ingreso e cesamento na categoría demanial.

- Coñecer os elementos que determinan a titularidade dos bens públicos da Administración local. 

- Analizar as distintas potestades administrativas de protección e defensa, así como o procedemento para exercitalas.

- Comprender as modalidades de uso e utilización dos bens demaniales e patrimoniais no ámbito local.

 - Estudar os negocios xurídicos de adquisición e disposición dos bens públicos locais. - Profundizar no réxime xurídico da masa patrimonial das empresas públicas locais.

 - Comprender o exercicio de accións polos veciños e as posibilidades que ofrece a acción pública neste ámbito. 

- Estudar o réxime sancionador. 

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local da provincia de Lugo que traballen ou vaian a traballar coa contratación pública.

Participantes: 50 

Horas: 30 

Datas realización: Do 7 ao 27 de outubro de 2020

OBXECTIVOS:

- Dar a coñecer o funcionamento da Plataforma de Contratos do Sector Público, para dar cumprimento á normativa vixente, en relación á presentación electrónica de ofertas, e a planificación e celebración de sesións de apertura e valoración de ofertas. 

- Trátase de facer un curso práctico, buscando que os/as alumnos/as traballen directamente na plataforma para facer exemplos de expedientes (Plataforma de probas da Plataforma de Contratos do Estado).


Destinatarios: Persoal de xestión (A1, A2) e administrativo (C1, C2) da Administración Local da provincia de Lugo, preferentemente que traballen nos departamentos de Contratación.

Participantes: 50

 Horas: 20

 Datas realización: Do 1 ao 16 de outubro de 2020 

OBXECTIVOS: - Coñecer o marco legal español no que se fundamenta a contratación pública electrónica, incidindo especialmente nas normas relacionadas cos medios electrónicos, así como nos suxetos activos da contratación pública.

 - Estudiar as obrigas electrónicas na preparación do contrato: o expediente de contratación e os documentos que o compoñen, así como a posta a disposición por medios electrónicos.

 - Aproximarse aos aspectos relativos á tramitación do procedemento de licitación: a publicidade, a presentación de documentos para participar nas licitacións, as comunicaciós na tramitación, a adxudicación e a formalización dos contratos. 

- Coñecer as normas a execución do contrato e a inclusión dos medios electrónicos na mesma.

 - Coñecer algunhos supostos especiais como as técnicas de racionalización da contratación, os acordos marco, os sistemas dinámicos e as centrais de contratación, así como os rexistros electrónicos de contratos e de licitadores, e o recurso especial en materia de contratación. 

Destinatarios: Empregados/as públicos/as da Administración Local da provincia de Lugo que participen na elaboración dun expediente administrativo; responsables de expedientes e auxiliares administrativos, que queiran ampliar os seus coñecementos na materia e indagar sobre as consecuencias prácticas da Administración electrónica, con coñecementos básicos de manexo de ordenadores e de navegación por internet.


Participantes: 50 

Horas: 35

Datas realización: Do 28 de setembro ao 16 de outubro de 2020

OBXECTIVOS:

 - Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados.

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións.

- Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica.

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas.

- Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso a información que se require no novo ámbito normativo. 

Destinatarios: Personal administrativo (C1 e C2) da Administración Local da provincia de Lugo, que interveña na tramitación de expedientes administrativos.


Participantes: 50

Horas: 30

Datas realización: Do 21 de setembro ao 11 de outubro de 2020


OBXECTIVOS:

- Dar a coñecer e incidir nos aspectos xerais de ámbalas duas normas e a súa posición no ordenamento administrativo.

- Definir e contextualizar os principais elementos, conceptos e suxeitos actores do procedemento que debe observar a administración.

- Determinar os distintos dereitos, deberes e obrigacións de todos os suxeitos implicados no procedemento.

- Incidir nos aspectos máis novos da administración electrónica: Firma, expediente, rexistro, arquivos electrónicos, etc.

- Insistir no concepto e en todos os elementos que compoñen o acto administrativo, como núcleo fundamental da relación Administración-administrados.

- Analizar as fases do procedemento administrativo, no dobre sentido de garantía do administrado e de garantía da Administración para mellor manifestar a súa vontade.

- Destacar os medios que teñen os administrados para actuar fronte á administración.

- Contextualizar os principios de actuación das Administracións Públicas, así como o funcionamento dos seus órganos, con referencia especial ao principio de competencia.

- Destacar os principios da potestade sancionadora propia da Administración. - Facer unha breve descrición da organización político administrativa.

- Sinalar a responsabilidade, sobre todo no ámbito patrimonial, da Administración pública.

- Analizar a iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria propia das Administracións.

- Analizar o concepto de sector Público e a súa variedade de personificación.

- Destacar outros aspectos xurídicos, administrativos e organizativos que se deducen da normativa estudada.

- Tratar de conseguir dos que realicen este curso, unha motivación ou inquietude por estes asuntos que durante moito tempo, seguirán sendo transcendentais no funcionamento xurídico-administrativo da nosa sociedade. 

Destinatarios: Personal administrativo (C1 e C2) da Administración Local da provincia de Lugo, que interveña na tramitación de expedientes administrativos.


Participantes: 50

Horas: 30

Datas realización: Do 7 ao 27 de outubro de 2020


OBXECTIVOS:

- Dar a coñecer e incidir nos aspectos xerais de ámbalas duas normas e a súa posición no ordenamento administrativo.

- Definir e contextualizar os principais elementos, conceptos e suxeitos actores do procedemento que debe observar a administración.

- Determinar os distintos dereitos, deberes e obrigacións de todos os suxeitos implicados no procedemento.

- Incidir nos aspectos máis novos da administración electrónica: Firma, expediente, rexistro, arquivos electrónicos, etc.

- Insistir no concepto e en todos os elementos que compoñen o acto administrativo, como núcleo fundamental da relación Administración-administrados.

- Analizar as fases do procedemento administrativo, no dobre sentido de garantía do administrado e de garantía da Administración para mellor manifestar a súa vontade.

- Destacar os medios que teñen os administrados para actuar fronte á administración.

- Contextualizar os principios de actuación das Administracións Públicas, así como o funcionamento dos seus órganos, con referencia especial ao principio de competencia.

- Destacar os principios da potestade sancionadora propia da Administración. - Facer unha breve descrición da organización político administrativa.

- Sinalar a responsabilidade, sobre todo no ámbito patrimonial, da Administración pública.

- Analizar a iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria propia das Administracións.

- Analizar o concepto de sector Público e a súa variedade de personificación.

- Destacar outros aspectos xurídicos, administrativos e organizativos que se deducen da normativa estudada.

- Tratar de conseguir dos que realicen este curso, unha motivación ou inquietude por estes asuntos que durante moito tempo, seguirán sendo transcendentais no funcionamento xurídico-administrativo da nosa sociedade. 

Destinatarios: Empregados públicos da Área de Servizos Sociais da Administración Local da provincia de Lugo: traballadores/as sociais, educadores/as sociais, técnicos culturais, etc..

Participantes: 50

Horas: 30

Datas realización: Do 7 ao 31 de outubro de 2019

 OBXECTIVOS:

-  Faciltar ferramentas ós  profesionais para o seu autocoidado.

-  Mellorala calidade da atención prestado a usuarios/as en risco ou en situación de exclusión social.

- Visibilizalo  risco psicosocial o que se enfrontan os profesionais na súa intervención social.

 

Destinatarios: Empregados públicos da Administración Local da provincia de Lugo, tanto con perfil de función administrativa, como técnica. Grupos A1, A2, C1 ou equivalentes, con carácter preferente.

Participantes: 50

 Horas: 30

 Datas realización: Do 14 de xuño ao 12 de xullo de 2019

 OBXECTIVOS: - No eido do dereito administrativo as relacións entre poderes públicos e as súas administracións son un imperativo cada vez maior. A complexidade e celeridade coa que os servizos deben de ser prestados así como o marco competencial existente no nos ordenamento xurídico xera que sexa moi excepcional o suposto en que unha administración pública poida actuar en soidade. As técnicas de colaboración e cooperación son esenciais de cara a unha óptima consecución dos obxectivos de cada unha delas. 

- No particular terreo do local, ademais, tal situación manifestase con especial intensidade, sobre todo no papel que as Deputacións provinciais poden e deben ter.

- Aproximación, ao moderno paradigma, da acción colaborativa prestacional, para a provisión ou autoprovisións de bens e servizos a cidadanía, no marco dunha xestión pública eficiente.

Destinatarios: Empregados públicos da Administración Local da provincia de Lugo que participen na elaboración dun expediente administrativo; responsables de expedientes e auxiliares administrativos, que queiran ampliar os seus coñecementos na materia e indagar sobre as consecuencias prácticas da Administración electrónica, con coñecementos básicos de manexo de ordenadores e de navegación por internet

Participantes: 50 

Horas: 35 

Datas realización: Do 5 ao 28 de xuño de 2019 

OBXECTIVOS: 

- Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as relacións electrónicas entre a Administración e os administrados.

 - Coñecer e comprender o novo marco normativo que regula as interrelacións e o intercambio de información entre Administracións. 

- Coñecer e comprender os principais conceptos, dereitos e obrigas derivados da Administración Electrónica. 

- Coñecer as diferentes alternativas e solucións tecnolóxicas que se poñen a disposición das entidades locais. Aprender a manexalas.

 - Coñecer e entender a publicidade e transparencia, así como o control de acceso a información que se require no novo ámbito normativo.

Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos. 

Participantes: 50

OBXECTIVOS

- Dar a coñecer e incidir nos aspectos xerais de ámbalas duas normas e a súa posición no ordenamento administrativo.

- Definir e contextualizar os principais elementos, conceptos e suxeitos actores do procedemento que debe observar a administración.

- Determinar os distintos dereitos, deberes e obrigacións de todos os suxeitos implicados no procedemento;

- Incidir nos aspectos máis novos da administración electrónica: Firma, expediente, rexistro, arquivos electrónicos, etc.;

- Insistir no concepto e en todos os elementos que compoñen o acto administrativo, como núcleo fundamental da relación Administración-administrados.

- Analizar as fases do procedemento administrativo, no dobre sentido de garantía do administrado e de garantía da Administración para mellor manifestar a súa vontade.

- Destacar os medios que teñen os administrados para actuar fronte á administración.

- Contextualizar os principios de actuación das Administracións Públicas, así como o funcionamento dos seus órganos, con referencia especial ao principio de competencia.

- Destacar os principios da potestade sancionadora propia da Administración. 

- Facer unha breve descrición da organización político administrativa.

- Sinalar a responsabilidade, sobre todo no ámbito patrimonial, da Administración pública.

- Analizar a iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaria propia das Administracións.

- Analizar o concepto de sector Público e a súa variedade de personificación. 

- Destacar outros aspectos xurídicos, administrativos e organizativos que se deducen da normativa estudada.

- Por último, tratar de conseguir dos que realicen este curso, unha motivación ou inquietude por estes asuntos que durante moito tempo, seguirán sendo transcendentais no funcionamento xurídico administrativo da nosa sociedade.

Destinatarios: Personal da administración local da provincia de Lugo encargado da implantación, ordenación, xestión, xustificación e control das subvencións e axudas públicas. O curso pretende dar a coñecer o sitema xurídico-procedimental da actividade de fomento entre os empregados públicos da administración local desta Provincia, tanto desde a perspectiva de xestionar a concesión e control activo das axudas (administracións concedentes), como desde a administración que as recibe, polo tanto a fin de solicitalas e xustificalas, cos respectivos efectos financeiros. 

Participantes: 50

Horas:30

Datas de celebración: Do 8 ao 31 de outubro de 2018

Destinatarios: Empregados públicos da Administración Local da provincia de Lugo que participe na elaboración dun expediente administrativo, responsables de expedientes e auxiliares administrativos, que queiran ampliar os seus coñecementos na materia e indagar sobre as consecuencias prácticas da Administración electrónica, con coñecementos básicos de manexo de ordenadores e de navegación por internet.
Participantes: 50
Horas: 35
Datas celebración: Do 1 ao 26 de outubro de 2018
Destinatarios: Persoal administrativo (C1 e C2) da administración local da provincia de Lugo que interveña na tramitación de expedientes administrativos.
Participantes: 50
Horas: 30
Datas celebración: Do 3 ao 31 de outubro de 2018