Destinatarios: Empregados/as públicos/as da administración local da provincia de Lugo. que desenvolvan funcións relacionadas coa xestión dos Recursos Humanos.

Participantes: 50 

Horas: 30

Datas realización: Do 13 ao 29 de outubro de 2021

Obxectivos xeral : Achegar os coñecementos teórico-prácticos para poder identificar os elementos esenciais na xestión e valoración de postos de traballo para a elaboración e aprobación dunha RPT nunha Entidade Local. 

Obxectivos específicos: 

- Mellorar o coñecemento práctico sobre o contido básico do sistema de emprego público local e o seu sistema retributivo.

 - Diferenciar os conceptos legais básicos en materia de Función Pública Local (a praza, o posto, o cadro de persoal, a relación de postos de traballo, etc.) 

- Coñecer as utilidades do proceso de análise, descrición e clasificación dos postos de traballo. 

- Analizar o contido xurídico, técnico e metodolóxico dunha eficaz valoración de Postos de Traballo. 

- Estudar o procedemento de elaboración e mantemento da relación de postos de traballo dunha entidade local